Безплатна доставка
за цялата страна!

Общи условия

 

С настоящите Общи условия (ОУ) се уреждат отношенията между ЛУКС КОМФОРТ ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика https://mebeli-lux-comfort.com.

В Общите условия под https://mebeli-lux-comfort.com се има предвид ЛУКС КОМФОРТ ЕООД.

 

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование: ЛУКС КОМФОРТ ЕООД

Седалище и адрес на управление:
Община Елин Пелин, село Нови Хан, ул. Иглика 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 203767713,
e-mail: luxcomfort@abv.bg
тел.:+359 876 22 26 27,

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и безусловно се съгласява с тях с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на този сайт.

1.3. ЛУКС КОМФОРТ ЕООД си запазва правото да променя дизайна на https://mebeli-lux-comfort.com, неговото съдържание (модели, материали, цени и гаранции) и настоящите Общи условия по всяко време. https://mebeli-lux-comfort.com не носи отговорност за правописни и печатни грешки. Възможни са визуални различия между продуктите и снимките в сайта. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на https://mebeli-lux-comfort.com.

Цените на продуктите са в лева, с включен ДДС.

IІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес https://mebeli-lux-comfort.com.
Потребител на https://mebeli-lux-comfort.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://mebeli-lux-comfort.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Договор (за продажба) от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от https://mebeli-lux-comfort.com и потребител без едновременното физическо присъствие на https://mebeli-lux-comfort.com и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Всяка отделно направена от потребителя и потвърдена от https://mebeli-lux-comfort.com поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор (за продажба) от разстояние, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора от разстояние.

Продукт/Стока е всеки продукт/стока/артикул, предлаган от https://mebeli-lux-comfort.com за продажба на интернет сайта https://mebeli-lux-comfort.com

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които https://mebeli-lux-comfort.com получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. https://mebeli-lux-comfort.com изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в потребителския му профил в https://mebeli-lux-comfort.com, да бъдат използвани от https://mebeli-lux-comfort.com за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

3.4. https://mebeli-lux-comfort.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при търговските отношения или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

ІV. Ползване на интернет сайт https://mebeli-lux-comfort.com

4.1. При използването на интернет сайта на https://mebeli-lux-comfort.com, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет сайта, услугите, https://mebeli-lux-comfort.com или всяко друго лице с коетоhttps://mebeli-lux-comfort.com има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет сайтът е адресиран към потребителите, като възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка априори потребителят декларира, че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на https://mebeli-lux-comfort.com са собственост наhttps://mebeli-lux-comfort.com.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на https://mebeli-lux-comfort.com, без изричното писмено съгласие на https://mebeli-lux-comfort.com, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в https://mebeli-lux-comfort.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://mebeli-lux-comfort.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с https://mebeli-lux-comfort.com за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между https://mebeli-lux-comfort.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на https://mebeli-lux-comfort.com.

5.2. Всички поръчки, получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия следващ работен ден.

5.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://mebeli-lux-comfort.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с настоящите Общи условия.
5.4. Посочените на https://mebeli-lux-comfort.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

5.5. https://mebeli-lux-comfort.com си запазва правото да променя цените на продуктите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

5.6. Плащането на избраната стока се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт или чрез банков превод.

Банковата сметка на ЛУКС КОМФОРТ ООД е в РАЙФАЙЗЕK БАНК,
IBAN: BG08RZBB91551006498021, BIC: RZBBBGSF

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез https://mebeli-lux-comfort.com продукт се извършва с куриерска фирма или собствен транспорт до посочения от потребителя адрес. Доставката на всички стоки от сайта на фирмата е безплатна за потребителя.

6.2. Доставката на наличните на склад продукти се изпълнява в срок до 10 календарни дни за цялата страната в интервала от 9 до 17 часа. За продуктите, които не се поддържат на склад, изработката и доставката до България отнемат между 30 и 40 календарни дни, като впоследствие са необходими още десетина дни за доставка до адрес на клиента.

6.3. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от договор от разстояние

Рекламация

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти – при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Продуктите с рекламации се изпращат в ненарушена и запазена оригинална опаковка на адрес, даден от служител на Лукс Комфорт при заявяването ѝ.

7.2. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на поръчания от него поради разминаване с артикула, потребителят има право да го върне за подмяна с друг, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на https://mebeli-lux-comfort.com.
7.3. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба или когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако https://mebeli-lux-comfort.com се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. https://mebeli-lux-comfort.com ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Законова гаранция

7.4. Гаранцията, предоставяна от производителят не оказва влияние върху правата на потребителя, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1”

Отказ от договор от разстояние

7.4. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или посочено от него трето лице (различно от куриера) е приел/о и физически владее стоката.

7.5. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми https://mebeli-lux-comfort.com посочвайки име и адрес за кореспонденция и ако са налице – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на хартиен или друг траен носител на следния адрес Община Елин Пелин, с. Нови Хан, ул. Иглика 1 или изпратено на следния e-mail luxcomfort@abv.bg

За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

7.6. Потребителят следва да изпрати/да върне обратно стоката в нейната оригинална и ненарушена опаковка на https://mebeli-lux-comfort.com не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал https://mebeli-lux-comfort.com за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес, даден на потребителя от служител на Лукс Комфорт. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. В противен случай претенцията на Потребителя за отказ от договора е невалидна.

7.7. В случай, че потребителят се откаже от договора, https://mebeli-lux-comfort.com ще възстанови цената на стоката (стоките), с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира https://mebeli-lux-comfort.com за решението си за отказ от договора. Възстановяването се извършва по банкова сметка на потребителя.

7.8.https://mebeli-lux-comfort.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката.

VIIІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес, телефон и на e-mail.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между https://mebeli-lux-comfort.com и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

X